WATER PURIFIER

WP-UF.01

เครื่องกรองน้ำ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่านการกรองน้ำระบบ UF. ประหยัด ไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับคอนโดมิเนียมและครัวเรือน

WP-UF.01


คุณสมบัติผลิตภัณฑ์


• ระบบการกรอง UF. (Ultra Filtration)
• ขนาด กว้าง:310 x ลึก:120 x สูง:400 (มม.)
• ไส้กรองที่ 1 Sediment
• ไส้กรองทีี่ 2 Pre-Carbon
• ไส้กรองที่ 3 Membrane
• ไส้กรองที่ 4 Post Carbon
• รองรับปริมาณผู้ใช้งาน 70 คน